Online5Games


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(в сила от 25.05.2018 г.)

Сайтът online5games.com („Сайтът“) представлява виртуална платформа с развлекателно игрално съдържание („Услугата“). На потребителите се предоставя, срещу абонамент, ползването на игрите в сайта, въз основа на сключен неформален договор при приложение на Общи условия за ползване на Услугата („Общите условия“), намиращи се на следния адрес: http://terms.allterco.net/online5games/web/bg. Във връзка с предоставяне на Услугата са обработват минимално необходимите лични данни на потребителите за различни цели, уредени в настоящата Политика:

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с предоставяне на Услугата e „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, ЕИК: 131384920, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ № 103.

Длъжностното лице за защита на данни ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни. Можете да се свържете с него чрез имейл на адрес: dpo@teracomm.bg

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани – физически лица – потребители във връзка с предоставяне на Услугата.

ОНЛАЙН ПОКУПКА НА СЪДЪРЖАНИЕ  

Инициирането на абонамент за Услугата от страна на потребителите на Сайта посредством изпращане на SMS съгласно Общите условия представлява сключване на неформален договор от разстояние при приложение на Общите условия. Ние обработваме лични данни за целите на сключването на Договора и неговото изпълнение от наша страна.

 1. Видовете лични данни, които обработваме

На договорно и преддоговорно основание:

На законово основание:

На основание легитимен интерес, за да Ви предоставим необходимото от нас техническо съдействие, във връзка с ползването на Услугата и директен маркетинг на сходни услуги на Администратора и свързаните с него лица:

На основание на изразено от Ваша страна изрично съгласие за получаване на съобщения за целите на директния маркетинг на партньори на Администратора и трети лица:

 

 1. Цели на обработката на лични данни:
  1. Данни за потребителя за целите на:
 1. Анонимизирани данни за целите на:

 

 1. Трети лица, на които предоставяме Вашите лични данни:
  • Мобилни оператори, чиито клиенти са потребителите на Услугата за целите на доставяне на SMS съобщения във връзка с Услугата и разплащането (таксуването) посредством задължаване на сметките на потребителите. 
  • Кол (контактни) центрове, които ни помагат да Ви окажем съдействие в случай на проблеми с боравенето, настройките и функционирането на Услугата, както и отговори на запитвания и жалби;
  • Консултанти в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на Услугата, отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни и административни производства;
  • Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
  • Свързани с „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД лица във връзка с ползване на споделени технически и човешки ресурси, преобразувания и други.

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

 1. Данните се обработват за следните срокове:
  1. Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове;
  2. Данни, обработвани за счетоводни цели - предвидените от българското законодателство;
  3. Данни, обработвани за целите на директния маркетинг – до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД на адреса на управление на дружеството или на адреса за отказ, посочен в съобщението съгласно законовите изисквания;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до  приключването му с финален, необжалваем акт в зависимост от производството.

 1. Вашите права във връзка с личните Ви данни:
  1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
  1. Право на коригиране на неточни лични данни
  1. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
  1. Право на ограничаване на обработването, когато:

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

  1. Право на преносимост на машинно четими данни

Когато обработваме Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или на договорно основание, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Данните ще бъдат предоставени директно на Вас  или при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор.

  1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
 1. Право да възразите срещу директния маркетинг:
  1. Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган в държавата членка на ЕС по обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице за зашита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма.

Отговор на Ваше запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото искане. Неточност в предоставените данни за форма за комуникация или индивидуализацията и удостоверяването Ви като субект на лични данни може да доведе до забавяне в отговора или до липсата на такъв, за което от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД не може да бъде търсена отговорност.

 1. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране